İçeriğe geç
Anasayfa » Zootekni – Genel Tanıtım – Programın Kısa Geçmişi

Zootekni – Genel Tanıtım – Programın Kısa Geçmişi

1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 1981 yılında kurulmuştur. 1982 yılında lisans, 1984 yılında ise lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitimine başlamıştır. Bölüm kendi içinde Hayvan Yetiştirme, Yemler ve Hayvan Besleme, Biyometri ve Genetik olmak üzere üç Anabilim dalından oluşmaktadır.
2
Verilen Derece
Zootekni bölümü, yükseköğretimde zootekni bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Zootekni bölümü´nün dört yıllık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler zootekni alanında lisans diploması almaya hak kazanırlar.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olma ve Lisans Yerleştirme Sınavı´ndan yeterli puanı almış olması gerekir. Ayrıca Lisans tamamlama programlarından sınavsız giriş yapılmaktadır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Lisans derecesine sahip olmak için Zootekni alanında lisans derecesine sahip olmak için program öğrencilerinin tüm zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlamaları ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir. Yüksek lisans derecesine sahip olmak için Bölümün veya bölümle ilişkili diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders saati almak ve bu dersleri 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması ile başarmak, ayrıca konusu ile ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Zootekni Anabilim Dalında yüksek lisans derecesi verilir. Doktora derecesine sahip olmak için Bölümün veya bölümle ilişkili olan lisansüstü derecesine sahip olmak, doktora programı derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders saati almak ve bu dersleri 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması ile başarmak, ayrıca konusu ile ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Zootekni Anabilim Dalında doktora derecesi verilir.
7
Program Profili
B.U.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü´nün hedefi tarım ve hayvancılık alanındaki durum ve sorunları kavrayan, mesleki etik çerçevesinde sorunların çözümüne yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde projeler planlayıp, yürütebilecek zooteknist ziraat mühendisleri yetiştirmektir.
Ayrıca lisans ve lisansüstü eğitim verme, konu ile ilgili araştırma projeleri planlama ve yürütme, kamu ve özel sektör kuruluşlarına bilgi desteği sağlama programın öncelikli hedefleri arasındadır.
Zootekni Bölümü´nün ana çalışma alanları arasına ekonomik öneme sahip çiftlik hayvanlarının üretimi, yetiştirilmesi, beslenmesi, genetik ve hayvan ıslahı konuları girmektedir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Matematik, Fen Bilimleri ve Ziraat Mühendisliği alanlarına özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi
2. Hayvanlarda üreme ve üreme fizyolojisi, anatomi ve fizyolojisi, hayvan davranışları ve refah konularında bilgi ve uygulama becerisi
3. Hayvanların yetiştirilmesi, beslenmesi, sağlık koruma ve pazarlaması sırasında karşılaşılabilecek problemleri tanımlama, analiz etme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirme ve uygulama becerisi
4. Hayvan türlerinin ıslahı ve yeni hayvan hatlar geliştirebilme konularında genetik, genetik mühendisliği ve biyoteknolojiden yararlanabilme becerisi
5. Hayvan yetiştirme ve ıslahında karşılaşılan problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntemleri seçme ve kullanma becerisi
6. Yemler ve yem teknolojisi, yemlerin değerlendirilmesi, rasyon hazırlama ile farklı türden hayvanların beslenmesi konularında yeterli bilgi ve beceriye sahip olabilme
7. Hayvan yetiştirme ve hayvansal ürünler hakkında bilgiler edinir, edindiği bilgilerin doğruluğunu, güvenilirliğini ve güncelliğini değerlendirir, temel ve uygulamalı araştırmalar yapar.
8. Zootekni ve Ziraat Mühendisliği alanlarında karşılaşılan problemlerin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için tasarlama, bilişim teknolojilerini kullanma, istatistiki olarak değerlendirme, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
10. Zootekni alanı ve Ziraat Mühendisliği ile ilgili proje yönetimi, risk yönetimi, iş sağlığı, kariyer planlama, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11. Zootekni ve Ziraat Mühendisliği ilgili gereksinimleri karşılamak için bir sistemi ve/veya süreci ekonomik, çevresel, etik ve sürdürebilirlik gibi gerçekçi kısıtlara göre tasarlayabilme becerisi kazanma
12. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
13. Zootekni alanında edindiği bilgi ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirme becerisi
14. Zootekni alanı ve Ziraat Mühendisliği mesleğine ve etik kurallara uygun davranma, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar Tarım ve Orman Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar, tarımsal araştırma kurumları, tarımsal kooperatifler, yetiştirici birlikleri, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvancılık işletmeleri, yem sektörü, biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren firmalar, çeşitli finans kuruluşları, belediyeler, tarımsal üretim, ithalat ve ihracat işleriyle uğraşan özel kurum ve kuruluşlarda çalışma imkânına sahiptir. Ayrıca özel çiftlik kurma ve yönetme yanı sıra akademik çalışmalar yapmak için üniversitelerde görev alabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES ve yabancı dil sınavlarından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamaların ise en az %80`ine devam etmiş olması gerekir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. Başarı notuna, ara sınav ve diğer değerlendirme araçlarının (ödev, proje, laboratuvar sınavı, kısa sınav vb gibi ölçme araçları da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı da %50 şeklinde alınır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Ayrıca ham başarı notunun en az 50 olması gereklidir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının mezuniyet aşamasında en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve bitirme çalışmasını başarıyla tamamlamak gerekir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. İbrahim AK (ZOOTEKNİ BÖLÜM BAŞKANI)
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 16059, Görükle BURSA, TÜRKİYE
e-mail: [email protected]
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
HAYVAN YETİŞTİRME A.B.D
Prof. Dr. Ümran ŞAHAN [email protected]
(224) 2941533
Prof. Dr. Aydın İPEK [email protected]
(224) 2941557
Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU [email protected]
(224) 2941556
Prof. Dr. Hasan ÜLKER
e-mail: [email protected] (0224 294 15 66)
Prof. Dr. İbrahim ÇAKMAK
e-mail: [email protected] (0224 294 15 65)
Doç. Dr. Bilgehan YILMAZ DİKMEN
[email protected]
(224) 2941569
Doç. Dr. Serdar DURU
[email protected]
(224)2941551
Dr. Öğr. Üyesi. Şeniz ÖZİŞ ALTINÇEKİÇ ozı[email protected]
(224) 2941561
Araş. Gör. Dr. Nurcan KARSLIOĞLU KARA [email protected]
(224) 2941561
Araş. Gör. Süleyman Can BAYCAN [email protected]
(224) 2941561
Araş. Gör. Merve GÜNDÜZ
e-mail: mervegündü[email protected]
YEMLER ve HAYVAN BESLEME A.B.D
Prof. Dr. İbrahim AK
[email protected]
(224) 2941522
Prof. Dr. İsmail FİLYA
[email protected]
(224) 2941555
Doç. Dr. Ekin SUCU
[email protected]
(0224 2941560)
Doç. Dr. Önder CANBOLAT
e-mail: [email protected]
(224) 2941558
Doç. Dr. Arda SÖZCÜ
[email protected]
(224) 2941560
Araş. Gör. Ömer ŞENGÜL
[email protected]
(224) 2941560
(224) 2941561
BİYOMETRİ ve GENETİK A.B.D.
Prof. Dr. Cengiz ELMACI
[email protected]
(224) 2941554
Prof. Dr. Yasemin ÖNER [email protected]
(224) 2941561
BÖLÜM SEKRETERİ
Suzan ÇERİ
[email protected]
(224) 2941550
Zootekni Bölümü´nün Eğitim ve Uygulama Birimleri
Araştırma ve Uygulama Birimleri
Koyunculuk Ünitesi
Süt Sığırcılığı Ünitesi
Süt Keçisi Ünitesi
Yumurta Tavukçuluğu Kümesi
Etlik Piliç Kümesi
Free-Range (Serbest Dolaşımlı) Kümesi
Bıldırcın Yetiştirme Birimi
Alternatif kanatlılar Ünitesi (Sülün, Keklik)
Damızlık Devekuşu Yetiştirme Ünitesi ve Kuluçka
Arıcılık Üretim Birimi
Araştırma ve Uygulama Laboratuarları
Yemler ve Hayvan Besleme Laboratuarı
Yem Mikrobiyolojisi Laboratuarı
Genetik Varyasyon Laboratuarı
Hayvan Yetiştirme Laboratuarı
Arıcılık ve Kanatlı Laboratuarı
Et ve Karkas Değerlendirme Laboratuarı