1xbet

Warunki świadczenia UsługOstatnia Modyfikacja: 16 Grudnia 2023

Warunki świadczenia usługOstatnia modyfikacja: 16 grudnia 2022

NINIEJSZE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ZAWIERAJĄ W SEKCJI 15 OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TUMBLRA.

1xbet

Witaj! Witamy w Warunkach świadczenia usług firmy Tumblr. Należy je dokładnie przeczytać przed skorzystaniem z naszej witryny, usług lub produktów. Jest to umowa między użytkownikiem a firmą Tumblr. Dołączyliśmy też kilka adnotacji, które nie są częścią samej umowy, ale służą do podkreślenia kluczowych punktów i jako pomoc podczas śledzenia tekstu. Staramy się być uczciwi i szczerzy. Prosimy o kontakt w razie jakichkolwiek pytań lub sugestii.

1. Akceptacja Warunków świadczenia usług

Przeczytaj niniejsze Warunki świadczenia usług i nasze Wytyczne dla społeczności (łącznie “Umowa“) przed korzystaniem z witryny tumblr.com (“Witryna“) lub innych domen, witryn internetowych, produktów, aplikacji, aplikacji mobilnych, usług lub zawartości udostępnianych przez firmę Tumblr, Inc. (wszystko to łącznie z witryną to “Usługi“) (Tumblr, Inc., firma z siedzibą w Delaware będąca w pełni zależnym przedsiębiorstwem firmy Automattic Inc., korporacji z siedzibą w Delaware (“Automattic“), łącznie ze swoimi agentami, przedstawicielami, konsultantami, pracownikami, funkcjonariuszami i dyrektorami, “Tumblr“, “my” lub “nas“). Korzystając z usług lub uzyskując do nich dostęp, zgadzasz się przestrzegać wszystkich warunków i zasad niniejszej umowy. Jeśli użytkownik nie zgadza się na wszystkie warunki i zasady niniejszej umowy, nie może i nie ma zezwolenia na używanie usług. Spersonalizowane usługi firmy Tumblr nie mogą być świadczone i warunki niniejszej umowy nie mogą być spełnione, zanim firma Tumblr nie przetworzy informacji o użytkowniku i innych użytkownikach. Przetwarzanie informacji udostępnianych przez użytkownika w serwisie Tumblr ma istotne znaczenie dla spersonalizowanych usług, które udostępniamy i których użytkownik oczekuje, a w tym spersonalizowanej zawartości (opisanej poniżej) i reklam, i które stanowią niezbędną część realizacji umowy zawartej z użytkownikiem.

1xbet

2. Modyfikacje niniejszej umowy

Firma Tumblr zastrzega sobie prawo do modyfikacji Warunków świadczenia usług lub naszych Wytycznych dla społeczności. Prześlemy Ci powiadomienie o tym, że opublikowaliśmy zaktualizowaną wersję Warunków świadczenia usług lub Wytycznych dla społeczności. W niektórych przypadkach możemy dodatkowo powiadomić Cię przez e-mail lub w inny sposób za pośrednictwem usług (takich jak powiadomienie na Kokpicie Tumblra lub w naszych aplikacjach mobilnych). Modyfikacje nie będą działać wstecz. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapoznanie się z wszelkimi modyfikacjami niniejszej umowy.

Możemy czasem poprosić o przejrzenie i wyraźne zaakceptowanie (lub odrzucenie) zmienionej wersji niniejszej umowy. W takich przypadkach modyfikacje zaczną obowiązywać od chwili zaakceptowania zmodyfikowanej wersji niniejszej umowy. Jeśli wtedy użytkownik nie wyrazi zgody, korzystanie z usług nie będzie możliwe.

1xbet

Gdy nie poprosimy o wyraźną akceptację zmodyfikowanej wersji niniejszej umowy, ale w inny sposób udostępnimy powiadomienie opisane powyżej, zmodyfikowana wersja niniejszej umowy zacznie obowiązywać po upływie czternastu dni od jej opublikowania i przesłania powiadomienia o modyfikacjach. Korzystanie z usług po tym okresie będzie oznaczało zaakceptowanie warunków i zasad niniejszej umowy w zmodyfikowanej postaci. Jeśli użytkownik nie zgadza się na zmiany, nie może dalej korzystać z usług.

Należy pamiętać, że jeśli przedpłata za jakiekolwiek płatne usługi (zdefiniowane poniżej) została dokonana przed modyfikacją niniejszej umowy, korzystanie z takich przedpłaconych płatnych usług będzie podlegało przepisom umowy obowiązującym w chwili otrzymania przez firmę Tumblr tej przedpłaty.

W miarę rozwoju i udoskonalania serwisu Tumblr możemy być zmuszeni do wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług. Jeśli tak się stanie, powiadomimy użytkownika o tym. Zamierzamy również wprowadzić zasadę publikowania starszych wersji, aby można było łatwo zobaczyć zmiany, uzupełnienia czy usunięcia. Aby zobaczyć starsze wersje, przewiń ten dokument w dół do końca.

3. Korzystanie z usług

Uprawnienia:

Użytkownik nie może korzystać z Usług, podawać Tumblrowi żadnych danych osobowych ani w inny sposób przekazywać danych osobowych za pośrednictwem Usług (w tym na przykład nazwiska, adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail), jeśli nie osiągnął minimalnego wieku. Minimalny wiek to (i) trzynaście (13) lat lub -(ii) w przypadku użytkowników w Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii – szesnaście (16) lat. W przypadku użytkowników, którzy chcą korzystać z niektórych funkcji (jak Tumblr Live) lub otrzymywać i rozdawać napiwki (“Funkcja Napiwki”) jest to osiemnaście (18) lat. Użytkownik może korzystać z Usług tylko wtedy, gdy jest w stanie zawrzeć wiążącą umowę z Tumblrem i nie ma prawnego zakazu korzystania z Usług.

Użytkownik musi mieć ukończony minimalny wymagany wiek, aby korzystać z serwisu Tumblr. Mówimy poważnie: to bezwzględna reguła. Twierdzisz, że “ja właściwie mam tyle lat!”. Nic z tego, przepraszamy. Jeśli użytkownik nie osiągnął jeszcze wymaganego wieku, nie może używać serwisu Tumblr. Może poprosić rodziców o konsolę Playstation 4 lub zająć się czytaniem książek.

Zmiany i ograniczenia usług:

Usługi są często zmieniane, a ich postać i funkcjonalność mogą podlegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Tumblr pozostawia sobie prawo do określania limitów związanych z używaniem usług według własnego uznania w dowolnej chwili za powiadomieniem lub bez niego. Firma Tumblr może też nakładać ograniczenia na pewne usługi lub aspekty tych usług albo ograniczać dostęp użytkownika do części lub całości usług bez powiadomienia i ponoszenia odpowiedzialności. Firma Tumblr może w każdej chwili zmienić lub zawiesić dowolne usługi albo zaprzestać ich świadczenia. Obejmuje to dostępność dowolnego produktu, funkcji, bazy danych czy zawartości (zdefiniowanej poniżej). Firma Tumblr może również w każdej chwili usunąć lub zawiesić konta (zdefiniowane poniżej) według własnego uznania.

Serwis Tumblr to cały czas ewoluująca platforma. W związku z ciągłym wprowadzaniem nowych produktów, usług i funkcji potrzebna nam jest elastyczność we wprowadzaniu zmian, nakładaniu ograniczeń i czasowo zawieszaniu lub wyłączaniu pewnych ofert (takich jak funkcje, które się nie udały). Możemy też zamknąć lub zawiesić każde konto w każdej chwili. Brzmi to nieprzyjemnie, ale korzystamy z tych uprawnień tylko, gdy mamy powód, co zostało opisane w Warunkach świadczenia usług, naszej Polityce prywatności i naszych Wytycznych dla społeczności.

Ograniczenia automatycznego używania:

Użytkownik nie może, bez wyraźnej wcześniejszej pisemnej zgody, wykonywać żadnej z poniższych czynności podczas uzyskiwania dostępu do usług lub ich używania: (a) modyfikować ani używać obszarów niepublicznych usług, komputera, systemów dostarczania serwisu Tumblr lub dostawców usług; (b) sondować, skanować ani testować jakichkolwiek systemów czy sieci (szczególnie pod kątem luk w zabezpieczeniach) lub w inny sposób próbować naruszyć albo obejść jakiekolwiek zabezpieczenia czy środki uwierzytelniania; (c) otwierać lub wyszukiwać, próbować otwierać czy wyszukiwać usług za pomocą jakichkolwiek środków (automatycznych lub innych) odmiennych od aktualnie udostępnionych przez nas, opublikowanych interfejsów udostępnianych przez firmę Tumblr (i tylko zgodnie z tymi warunkami i zasadami), chyba że ich użycie jest dozwolone przez plik robots.txt firmy Tumblr czy inne mechanizmy wykluczające roboty; (d) usuwać usług, a w szczególności zawartości (zdefiniowanej poniżej) z usług; (e) używać usług do wysyłania zmienionych, nieprawdziwych lub fałszywych informacji identyfikujących źródło, a w tym, między innymi, przy użyciu sfałszowanych nagłówków pakietów TCP-IP lub nagłówków wiadomości e-mail; lub (f) zakłócać, przerywać (lub próbować to robić) dostęp któregokolwiek subskrybenta, hosta lub sieci, między innymi wysyłając wirusa, spam lub przeciążając usługi, lub korzystając ze skryptów w usługach w taki sposób, aby zakłócić usługi lub stworzyć ich nadmierne obciążenie.

Nie wolno wyrządzać szkód firmie Tumblr ani innym użytkownikom. Niektóre szczególnie skandaliczne przykłady “złego postępowania” zostały wymienione w tej sekcji.

4. Rejestracja, adresy URL serwisu Tumblr i zabezpieczenia

Jako warunek używania pewnych usług oraz w celu umożliwienia nam ich świadczenia użytkownikom może być konieczne utworzenie przez użytkownika konta (“konto“), podanie wieku i adresu e-mail oraz wybranie hasła i nazwy użytkownika w serwisie Tumblr, które będą używane jako domyślny link do jego domyślnego bloga w serwisie Tumblr w postaci [nazwa_użytkownika].tumblr.com (“adres ULR serwisu Tumblr“). Dla każdego tworzonego bloga użytkownik musi wybrać inny adres URL serwisu Tumblr.

Użytkownik zgadza się podać firmie Tumblr dokładne, kompletne i aktualne informacje rejestracyjne, a w szczególności swój adres e-mail.

Jest bardzo ważne, aby adres e-mail skojarzony z kontem użytkownika w serwisie Tumblr był dokładny i aktualny. W razie zgubienia hasła lub złośliwego ataku polegającego na wyłudzaniu informacji działający adres e-mail jest często jedynym sposobem pozwalającym nam odzyskać konto użytkownika.

Użytkownik odpowiada również za zachowanie poufności hasła do swojego konta i za bezpieczeństwo swojego konta oraz zobowiązuje się natychmiast powiadamiać firmę Tumblr o rzeczywistych lub domniemanych stratach, kradzieży lub nieautoryzowanym użyciu jego konta lub hasła do konta.

5. Prywatność

Aby uzyskać informacje o tym, jak serwis Tumblr gromadzi, wykorzystuje i udostępnia informacje użytkownika, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności. Korzystając z usług użytkownik potwierdza, że przeczytał Politykę prywatności, która opisuje, jak gromadzimy, używamy i udostępniamy (zgodnie z opisem w Polityce prywatności) takie informacje, a w tym przesyłanie tych informacji do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów w celu przechowania, przetworzenia i wykorzystania przez firmę Tumblr i podmioty stowarzyszone firmy Tumblr (zdefiniowane poniżej).

6. Zawartość oraz zawartość użytkownika

Definicje:

Do celów niniejszej umowy: (1) termin “Zawartość” oznacza twórcze wyrażenie i obejmuje, między innymi, materiały wideo i audio, zdjęcia, obrazy, ilustracje, animacje, logo, narzędzia, pisemne publikacje, odpowiedzi , komentarze, informacje, dane, tekst, oprogramowanie, skrypty, pliki wykonywalne, grafikę, kompozycje (zdefiniowane poniżej) i obiekty interaktywne, które mogą zostać wygenerowane, udostępnione lub w inny sposób dostępne w usługach lub za ich pośrednictwem; (2) termin “Zawartość użytkownika” oznacza zawartość przesłaną, przekazaną lub w inny sposób udostępnioną usługom przez użytkownika (Użytkownik. Zawartość obejmuje, między innymi, całą zawartość użytkownika.

Twoje prawa do zawartości użytkownika:

Użytkownicy zachowują prawo własności lub inne mające zastosowanie prawa do zawartości użytkownika, zaś firma Tumblr lub inne firmy zachowują prawo własności lub inne mające zastosowanie prawa do całej zawartości innej niż zawartość użytkownika.

Użytkownik zachowuje posiadane prawo własności do wszelkiej własności intelektualnej opublikowanej w serwisie Tumblr.

Licencja dotycząca należącej do użytkownika zawartości udzielona firmie Tumblr:

Gdy za pośrednictwem usług użytkownik udostępnia zawartość użytkownika w serwisie Tumblr, udziela firmie Tumblr niewyłącznego, ogólnoświatowego, wolnego od tantiem, umożliwiającego sublicencjonowanie, przenoszalnego prawa i licencji na używanie, hostowanie, przechowywanie, buforowanie, reprodukowanie, publikowanie, wyświetlanie (publiczne lub w inny sposób), wykonywanie (publiczne lub w inny sposób), dystrybuowanie, przesyłanie, modyfikowanie, adaptowanie (a w tym, między innymi, w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami wszelkich sieci, urządzeń lub multimediów, za pośrednictwem których usługi są udostępniane) oraz tworzenie prac pochodnych takiej zawartości użytkownika. Prawa przyznane w tej licencji mają cele ograniczone do umożliwiania firmie Tumblr obsługi usług zgodnie z ich funkcjonalnością, ulepszania i promowania usług oraz opracowywania nowych usług. Odwołanie w tej licencji do “tworzenia prac pochodnych” nie ma na celu przyznania firmie Tumblr prawa dokonywania istotnych zmian edytorskich lub tworzenia materiałów pochodnych. Ale pozwala, na przykład, na reblogowanie, które umożliwia użytkownikom serwisu Tumblr redystrybucję zawartości użytkownika z jednego bloga serwisu Tumblr do innego w sposób pozwalający im dodawać własny tekst lub inną zawartość przed lub po zawartości użytkownika.

Gdy użytkownik przekazuje swoje dzieła do serwisu Tumblr, daje nam pozwolenie na udostępnianie ich na wszelkie sposoby, jakich można od nas oczekiwać (na przykład za pośrednictwem bloga, źródeł RSS, kokpitu Tumblra itd.). Nie będziemy robić z niczego, co zaskoczy użytkownika.

Inne ważne informacje: Niezliczone blogi serwisu Tumblr były źródłem powstania książek, filmów, albumów, marek itd. Wszelkie uzyskiwane tantiemy lub wynagrodzenia za dzieła użytkownika należą oczywiście w całości do niego. To jego praca i jesteśmy dumni, będąc częścią (chociaż małą) osiągnięć naszego użytkownika.

Użytkownik zgadza się też na to, aby ta licencja obejmowała prawo firmy Tumblr do udostępnienia całej publicznie opublikowanej zawartości innym firmom wybranym przez firmę Tumblr w taki sposób, aby mogły one łączyć lub analizować taką zawartość w innych mediach i usługach.

Przykładem znaczenia frazy “udostępnienie całej publicznie opublikowanej zawartości” partnerowi firmy Tumblr do dystrybucji lub analizy będzie licencjonowanie “węża strażackiego”, przekazywanie całej działalności publicznej w serwisie Tumblr na żywo, takim partnerom jak wyszukiwarki.

Należy również zauważyć, że ta licencja dotycząca zawartości użytkownika obowiązuje nawet wtedy, gdy użytkownik przestanie używać usług, przede wszystkim ze względu na społeczną naturę zawartości udostępnianej za pośrednictwem usług serwisu Tumblr – gdy użytkownik udostępni coś publicznie, inni mogą postanowić to skomentować, co spowoduje, że zawartość stanie się częścią rozmowy społecznej, która nie może zostać później wykasowana bez wstecznego cenzurowania wypowiedzi innych.

Jedna rzecz, którą użytkownik musi rozważyć przed opublikowaniem treści: Gdy udostępni coś publicznie w Internecie, praktycznie niemożliwe jest usunięcie wszystkich kopii tej treści.

Użytkownik zgadza się również na przestrzeganie praw własności intelektualnej innych osób oraz potwierdza i gwarantuje, że ma wszelkie niezbędne prawa do przyznania nam tej licencji na całą zawartość użytkownika, którą nam przesyła.

Firma Tumblr może według własnego uznania dodać kod własnego podmiotu stowarzyszonego do linków publikowanych w serwisie Tumblr, zakładając, że użytkownik nie dołączył wcześniej kodu własnego podmiotu stowarzyszonego do odpowiedniego linku. Użytkownicy mogą zrezygnować z tej funkcjonalności tutaj.

Licencja zawartości dla użytkownika:

Jako użytkownikowi usług firma Tumblr przyznaje użytkownikowi ogólnoświatową, odwoływalną, niewyłączną, nie pozwalającą na sublicencjonowanie i nieprzenoszalną licencję na pobieranie, przechowywanie, przeglądanie, wyświetlanie, wykonywanie, redystrybucję i tworzenie prac pochodnych zawartości wyłącznie w powiązaniu z używaniem, i w ścisłej zgodności z funkcjonalnością i ograniczeniami, usług (między innymi usług płatnych zdefiniowanych poniżej). Oznacza to, że na przykład przyznajemy użytkownikowi licencję do celów reblogowania.

Zgodność z zasadami społeczności:

Użytkownik zgadza się nie naruszać Wytycznych dla społeczności serwisu Tumblr.

Zakończenie i usunięcie:

W przypadku wyłączenia konta użytkownika lub po usunięciu konkretnych fragmentów zawartości użytkownika serwis Tumblr podejmie wszystkie uzasadnione wysiłki, aby uniemożliwić dostęp do takiej zawartości użytkownika i jej używania, a ponadto, jeśli jest to wymagane przez mającą zastosowanie Politykę prywatności, usunąć dane konta lub zawartość użytkownika, o ile nie jest to dopuszczone lub wymagane przez prawo. Jednak użytkownik potwierdza to i wyraża zgodę na to, że: (a) usunięta zawartość użytkownika może pozostać w buforach lub kopiach zapasowych przez uzasadniony czas i (b) kopie lub odwołania zawartości użytkownika mogą nie zostać całkowicie usunięte (np. ze względu na naturę reblogowania). W każdej chwili użytkownik może usunąć swoje konto tutaj.

7. Specjalne postanowienia dla deweloperów aplikacji

Jeśli użytkownik opracuje oprogramowanie lub usługi na podstawie usług lub jakiejkolwiek zawartości, czy to korzystając z Interfejsu programistycznego aplikacji serwisu Tumblr, czy też nie, zgadza się z Umową licencyjną interfejsu API dewelopera aplikacji serwisu Tumblr.

8. Używanie znaków towarowych

Wszelkie użycie znaków towarowych, marek, logo i innych takich aktywów firmy Tumblr w powiązaniu z usługami musi być powiązane z zatwierdzonymi markami firmy Tumblr oraz powinno być zgodne z Wytycznymi dotyczącymi znaków towarowych firmy Tumblr.

9. Szablony

Serwis Tumblr udostępnia specjalny kod HTML i CSS (“kod szablonu Tumblr“) do tworzenia stron bloga i projektowania ich układu do wykorzystania w pewnych usługach (“szablony“). Pewne szablony można kupić jako usługę płatną (zdefiniowaną poniżej) (takie szablony to “szablony Premium“). Kupione szablony Premium nie mogą być przenoszone między kontami, blogami ani usługami w ramach jednego konta i dotyczą ich podane tutaj warunki płatności.

Firma Tumblr przyznaje użytkownikowi licencję na dostosowanie kodu szablonu serwisu Tumblr w celu utworzenia własnych szablonów do wykorzystania na stronie swojego bloga (każdy z nich to “niestandardowy szablon“). Użytkownik może przekazać swoje szablony niestandardowe do wykorzystania przez innych użytkowników jako zawartość użytkownika. Jednak, ze względu na warunek tej licencji pozwalający na tworzenie szablonów niestandardowych, użytkownik wyraża zgodę na to, że nie będzie dystrybuował takich szablonów niestandardowych z lokalizacji innych niż należące do firmy Tumblr lub zatwierdzonych przez nią bez naszego zezwolenia zgodnie z opisem w naszych Wytycznych dla społeczności.

Należy też pamiętać, że inni użytkownicy mogą używać szablonów niestandardowych użytkownika, gdy usunie je z dystrybucji, i niniejszym udziela tym subskrybentom nieodwołalnej licencji na używanie tych szablonów niestandardowych. Inaczej mówiąc, użytkownik może wycofać szablony niestandardowe i zatrzymać ich dystrybucję, ale użytkownicy, którzy już ich używają, mogą nadal ich używać.

Aby opracowywać i rozpowszechniać szablony niestandardowe, będące szablonami Premium, prosimy o kontakt z nami.

10. Usługi płatne

Niektóre usługi wymagają wniesienia opłat (“usługi płatne“, np. szablony Premium, rozpalanie postów, subskrypcje i Post+). Wszystkie opłaty są podane w dolarach amerykańskich. Użytkownik musi wnieść wszystkie odpowiednie opłaty zgodnie z opisem w odpowiednich usługach i w związku z takimi usługami oraz wszystkie powiązane podatki lub dodatkowe opłaty.

Usługi płatne to ograniczone licencje pozwalające użytkownikowi używać konkretnych płatnych aspektów usług. Używanie terminów, takich jak sprzedaż, wyprzedaż, kupno, nabycie, lub podobnych terminów odnosi się do pozyskania przez użytkownika licencji na używanie usług płatnych i nie oznacza przeniesienia żadnych praw, tytułu ani własności jakiegokolwiek rodzaju. Użytkownik nie może ponownie licencjonować, odsprzedawać, przenosić ani wymieniać usług płatnych w ramach usług lub poza nimi z wyjątkiem, gdy jest to wyraźnie dozwolone przez reguły tych usług płatnych.

Firma Tumblr może, według własnego uznania, modyfikować funkcjonalność usług płatnych lub je eliminować; dotyczy to też warunków i zasad, na których usługi płatne są udostępniane.

Zakupy usług płatnych są ostateczne i nie podlegają zwrotowi (w szczególności te usługi płatne, które mogą zostać użyte natychmiast, takie jak promocje zdefiniowane poniżej), z wyjątkiem własnego uznania firmy Tumblr i zgodnie z regułami rządzącymi każdą usługą płatną. Zamknięcie konta lub wygaśnięcie praw w ramach niniejszej umowy może spowodować przepadek zakupionych usług płatnych. Jeśli na przykład konto użytkownika zostanie zawieszone, traci on swoją licencję na używanie jakichkolwiek zakupionych szablonów Premium.

Firma Tumblr może w każdej chwili zmienić ceny usług płatnych. W dopuszczalnych ramach firma Tumblr zapewni użytkownikowi uzasadnione powiadomienie o wszelkich takich zmianach cen, publikując nowe ceny w odpowiednich usługach płatnych lub za ich pośrednictwem albo wysyłając wiadomość e-mail z powiadomieniem. Jeśli użytkownik nie chce płacić nowych cen, może nie kupować odpowiednich usług płatnych lub je anulować, zanim zmiana zacznie obowiązywać.

11. Płatności cykliczne

Niektóre Usługi płatne na Tumblrze odnawiają się automatycznie jako cykliczne subskrypcje (“Subskrypcje“). Opłaty za subskrypcje są pobierane w cyklu miesięcznym lub rocznym (“Okres subskrypcji“) w stałej kwocie podanej użytkownikowi przy zapisie (“Opłata za subskrypcję“). W przypadku subskrypcji w czasie trwania promocji, użycia kodu kuponu lub otrzymania rabatu w inny sposób, subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona na pełną opłatę za subskrypcję po zakończeniu okresu rabatowego.

Zapisując się do subskrypcji, użytkownik autoryzuje opłatę za subskrypcję (oraz wszelkie należne podatki) do automatycznego obciążania wskazanej przez siebie metody płatności na początku każdego okresu subskrypcji do momentu anulowania subskrypcji lub zakończenia płatności z innych powodów.

Subskrybent musi anulować subskrypcję na co najmniej dwadzieścia cztery (24) godziny przed końcem bieżącego okresu subskrypcji, aby nie zostać obciążonym kosztami kolejnego okresu subskrypcji.

Jeśli użytkownik zapisał się na stronie Tumblra, może zmienić metodę płatności lub anulować subskrypcje pod adresem: www.tumblr.com/settings/subscriptions. W przypadku zapisania się za pomocą platformy płatności w aplikacji, takiej jak urządzenie Apple lub Android, należy zmodyfikować metodę płatności lub anulować subskrypcje bezpośrednio za pomocą tej platformy.

12. Specjalne postanowienia dotyczące funkcji Post+, Napiwki i Tumblr Live

Nasze usługi pozwalają użytkownikom zarabiać na tworzonych treściach z pomocą takich funkcji jak:

Post+: Niektórzy użytkownicy (“Twórcy“) mogą ograniczyć dostęp do swoich treści i wyświetlać je tylko osobom, które wykupiły subskrypcję (“Treści Post+“). Więcej informacji znajdziesz w sekcji Częste pytania o Post+.

Napiwki: Użytkownicy mogą również płacić napiwki innym użytkownikom, aby wspierać blogi i publikowane treści. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Częste pytania o Napiwki.

Tumblr Live: Użytkownicy mogą transmitować na żywo, oglądać innych streamerów, a także wręczać i przyjmować prezenty. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Pytania o Tumblr Live.

Użytkownicy nie mogą nakłaniać innych do wysyłania pieniędzy, stosując phishing i inne oszukańcze metody.

Dodatkowe warunki dla subskrybentów Post+:

Użytkownicy, którzy zapisują się do Subskrypcji, aby oglądać treści Post+ (“Subskrybenci“) płacą Twórcom za prawo do otrzymywania dostępu do ich treści Post+ za pośrednictwem usług w okresie subskrypcji. Post+ jest dostępny na zasadzie per-blog, więc jeśli chcesz uzyskać dostęp do wielu treści wielu Twórców +Post, musisz zapisać zapisać się na oddzielne Subskrypcje.

Ważne jest, aby zrozumieć, że Subskrybenci mogą nie być w stanie uzyskać dostępu do zamieszczanych treści Post+ w Okresie Subskrypcji z różnych powodów, np. jeśli Twórca nie dostarczy ich, Subskrybent zostanie zablokowany przez Twórcę, jeśli Tumblr zawiesi prawo do korzystania z Usług (np. za naruszenie Umowy) lub jeśli dostęp do jakichkolwiek zamieszczanych treści Post+ zostanie dezaktywowany lub usunięty przez Twórcę lub Tumblr (np. za naruszenie Umowy).

Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z Subskrypcją, w tym ryzyko, że treści +Post nie zostaną udostępnione lub nie spełnią jego oczekiwań (obiecanych przez Twórcę). Wymagamy odpowiedzialności ze strony Twórcy, ale nie możemy przewidzieć jego zachowania. Z tego powodu należy subskrybować tylko treści Post+ tworzone przez Twórców, którym się ufa. Poglądy wyrażane przez Twórców są ich własnymi poglądami i nie muszą one reprezentować naszych opinii.

Chociaż użytkownik może udostępnić zajawkę zamieszczonej treści za pomocą funkcji reblogowania w usługach, nie może w inny sposób udostępniać treści +Post, np. poprzez zrzuty ekranu lub w inny sposób tworzyć lub rozpowszechniać jakichkolwiek kopii oraz nie może odsprzedawać, wynajmować ani w inny sposób pobierać opłat od innych osób za dostęp do treści +Post.

Dodatkowe warunki dla napiwkodawców:

Użytkownicy, którzy zostawiają napiwki za pomocą funkcji Napiwki, czyli (“Napiwkodarcy“), przesyłają pieniądze odbiorcom napiwku (“Napiwkobiorcom“) jako wyraz wsparcia dla treści tworzonych i udostępnianych treści. Jako Napiwkodawca przyjmujesz do wiadomości, że napiwki są całkowicie dobrowolne i opcjonalne, że możesz nie otrzymać nic w zamian oraz że napiwki, które zostawiasz, mogą zostać wysłane komuś lub wykorzystane w celu, którego nie oczekujesz. Nie będziemy rozstrzygać sporów między użytkownikami dotyczących funkcji Napiwków. Pamiętaj, że dawanie napiwków nie daje Ci żadnych dodatkowych praw ani przywilejów w odniesieniu do Treści Użytkownika lub Napiwków. Nie wolno dawać napiwków w zamian za – lub w celu promowania lub zachęcania – treści, które są sprzeczne z naszymi Wytycznymi dla społeczności lub w inny sposób nielegalne, obraźliwe wobec innych, nienawistne lub mogące prowadzić do samookaleczenia.

Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z funkcją Napiwki, w tym ryzyko, że treści Użytkownika nie zostaną udostępnione lub nie spełnią jego oczekiwań. Wymagamy odpowiedzialności ze strony Napiwkobiorcy, ale nie możemy przewidzieć jego zachowania. Z tego powodu warto dawać napiwki tylko Twórcom, którym się ufa. Poglądy wyrażane przez Napiwkobiorców są ich własnymi poglądami i nie muszą one reprezentować naszych opinii.

Pamiętaj, że opłaty za przetwarzanie płatności i platformy będą naliczane od napiwków zgodnie z podziałem opłat dostępnym tutaj.

Tworzenie konta Twórcy Post+ lub Napiwkobiorcy i zarządzanie nim:

Aby móc stać się Twórcą lub Napiwkobiorcą, musisz spełnić następujące warunki:

– Być mieszkańcem i przebywać w kwalifikującym się kraju:

– Pomyślnie utworzyć lub połączyć zatwierdzone konto płatności i wypłat (“Połączone Konto“). W niektórych przypadkach Użytkownik może być zobowiązany do założenia Połączonego Konta w serwisie Stripe Inc. lub u innego zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w którym to przypadku Użytkownik zgadza się (i) podać dokładne informacje w związku z założeniem Połączonego Konta, (ii) przestrzegać warunków Stripe (lub warunków innych zewnętrznych dostawców usług płatniczych zatwierdzonych przez Tumblr) oraz (iii) zawrzeć umowę bezpośrednio ze Stripe Inc. (lub z innym zewnętrznym dostawcą usług płatniczych zatwierdzonym przez Tumblr);

– W przypadku niektórych jurysdykcji i/lub rodzajów transakcji, Użytkownik wyznacza Tumblr jako swojego agenta wyłącznie w celu przyjmowania i przetwarzania płatności w imieniu Użytkownika, a Użytkownik zgadza się, że w takich przypadkach obowiązek Użytkownika do dokonania płatności zostanie spełniony w momencie i w zakresie, w jakim Tumblr pobierze płatność od Użytkownika; oraz

– Spełnić dodatkowe wymagania dotyczące Twórcy/Napiwkobiorcy określone przez Tumblr, w tym ukończone osiemnaście (18) lat, aby wysyłać lub otrzymywać pieniądze za pomocą funkcji Napiwki.

Użytkownik może w dowolnym momencie dezaktywować swoje konto na Tumblrze lub zaprzestać uczestnictwa w +Post jako Twórca, jednak treści +Post użytkownika pozostaną dostępne dla Subskrybentów do końca ich Okresu Subskrypcji (chyba że zostaną usunięte z powodu naruszenia). Reblogowane treści zajawek +Post mogą być nadal publicznie dostępne po dezaktywacji oferty Subskrypcji, ale Użytkownicy nie będą mogli oglądać właściwych treści +Postu za pomocą Usług, chyba że ponownie aktywujesz ofertę Subskrypcji.

Tumblr nie ponosi odpowiedzialności za napiwki, które mogą lub mogą nie być otrzymane, w tym jeśli Tumblr zawiesi konto użytkownika lub uniemożliwi mu zabieganie o napiwki lub ich przyjmowanie.

Wymagania dotyczące postępowania Twórcy Post+ i Napiwkobiorcy:

Nie naruszaj prawa ani praw innych osób: Przypominamy, że Twoje treści Post+ muszą spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszej Umowie i naszych Wytycznych dla społeczności. Na przykład, Twoje treści +Post nie mogą naruszać przepisów prawa, w tym przepisów chroniących prawa własności intelektualnej innych osób. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, usunięcia lub zamknięcia Twojego konta, Twojego uczestnictwa w Post+ lub funkcji Napiwki i/lub Twoich treści +Post w dowolnym momencie, w tym w przypadkach, gdy uważamy, że doszło do naruszenia niniejszej Umowy, naszych Wytycznych dla społeczności lub nadużyć warunków Post+ lub funkcji Napiwki. Twórca ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania na swoim koncie, nawet jeśli ktoś inny korzysta z jego konta.

Bądź uczciwy: Użytkownik musi postępować w sposób uczciwy i zgodny z prawdą w kontaktach z Tumblrem i Subskrybentami/Napiwkodawcami, w tym dostarczać dokładny opis treści +Post, i dostarczać treści zgodne z tym opisem. Użytkownik nie może korzystać z naszych Usług w celu nakłaniania innych osób do przesyłania mu napiwków za pomocą taktyki oszustwa, phishingu lub innych podobnych metod.

Rozwiązywanie problemów z Subskrybentami i Napiwkodawcami: Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za rozwiązywanie wszelkich sporów z Subskrybentami lub Napiwkodawcami, w tym dotyczących jego pracy lub jakości treści +Post. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie zwroty należne Subskrybentom lub Napiwkodawcom, w tym w wyniku obciążeń zwrotnych zainicjowanych przez Subskrybentów/Napiwkodawców lub zainicjowanych przez Tumblr. Użytkownik zezwala, aby wszelkie takie zwrócone kwoty zostały wypłacone z zaległego salda na jego koncie sprzedawcy lub aby zostały potrącone z wpływów z subskrypcji jego treści +Post. Tumblr zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwot płatności i/lub zainicjowania zwrotów dla Subskrybentów/Napiwkodawców, jeśli uzna, że zwroty są konieczne.

Nie zapomnij o podatkach: Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie raporty o dochodach i wymagania dotyczące potrącania podatku związane z jego Połączonymi Kontami. Tumblr może, ale nie jest zobowiązany, do potrącenia stosownego podatku od wszelkich płatności dokonanych za treści +Post lub napiwki w zakresie, w jakim jest to wymagane przez obowiązujące przepisy.

Wypłaty dla Twórcy Post+ i Napiwkobiorcy:

Wypłaty są obliczane poprzez zsumowanie kwot zapłaconych przez Twoich Subskrybentów za Twoje treści +Post i kwot napiwków wpłaconych przez Napiwkodawców i odjęcie opłat za platformę Tumblr, opłat za przetwarzanie płatności, zwrotów/dopłat oraz powiązanych opłat/zatrzymań. Stawki opłat za przetwarzanie płatności i terminy będą zależeć od opcji płatności, której Subskrybent lub Napiwkodawca używa (tj. Stripe, Apple, Google, itp.). Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie dokładnych informacji, w tym informacji, które mogą być potrzebne do ułatwienia płatności na rzecz użytkownika. Wypłaty są obliczane wyłącznie w oparciu o zapisy prowadzone przez lub w imieniu Tumblra (lub odpowiedniego operatora płatności). Tumblr zastrzega sobie prawo do zmiany metody wypłat w dowolnym momencie według własnego uznania. Ponadto Tumblr zastrzega sobie prawo do wstrzymania, potrącenia lub obciążenia zwrotnego konta sprzedawcy użytkownika z powodu zwrotów, oszustw, nadużyć, naruszenia niniejszej umowy lub w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich sytuacji. Użytkownik zgadza się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności za wszelkie kwoty, które nie zostały zarobione z powodu niedostępności usług, w tym konserwacji witryny lub naszego zawieszenia, usunięcia lub zamknięcia konta użytkownika, uczestnictwa w +Post, funkcji Napiwki lub powiązanych treści +Post.

Wypłaty będą ustalane przez Tumblr, według własnego uznania, a ustalenie to jest ostateczne i wiążące. Jeśli Użytkownik zakwestionuje jakąkolwiek dokonaną wypłatę, musi powiadomić Tumblr w ciągu trzydziestu (30) dni od wypłaty poprzez dostarczenie nam szczegółowego opisu sporu na adres www.tumblr.com/support. Użytkownik zgadza się, że w przeciwnym razie zrzeka się wszelkich roszczeń związanych ze sporną wypłatą. Tumblr w żaden sposób nie zrzeka się swojego bezwzględnego prawa do ostatecznego ustalenia wypłaty należnej użytkownikowi.

Dodatkowe warunki usługi Tumblr Live

Tumblr Live to funkcja umożliwiająca prowadzenie transmisji na żywo, obsługiwana przez The Meet Group (“TMG”). Korzystanie z Tumblr Live podlega naszym zasadom (do których zalicza się ta Umowa, Wytyczne dla społeczności i nasza Polityka prywatności) oraz zasadom TMG (do których zaliczają się Warunki świadczenia usług TMG, Polityka TMG dotycząca treści i zachowania oraz Polityka prywatności TMG). W razie rozbieżności między zasadami obowiązują te postanowienia, które są bardziej rygorystyczne.

Tumblr Live jest obsługiwany przez TMG, a to oznacza, że:

– W niektórych przypadkach Tumblr może być zobowiązany do udostępnienia TMG pewnych danych, takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, informacje o użytkowniku oraz nieprecyzyjne dane geolokalizacyjne. TMG może we własnym zakresie zbierać dodatkowe informacje bezpośrednio od użytkowników. Potwierdzasz, że TMG odpowiada za obsługę funkcji Tumblr Live i pełni rolę administratora wszystkich danych i treści generowanych podczas korzystania z Tumblr Live. Zgadzasz się również na to, że Tumblr nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie, bez względu na podstawę prawną i wielkość kwoty roszczenia. Wszelkie kwestie odpowiedzialności regulują Warunki świadczenia usług TMG.

– Twoje ustawienia na Tumblrze mogą się różnić od ustawień Tumblr Live. Na przykład, jeśli chronisz swojego bloga hasłem, ochrona ta nie obejmuje profilu Tumblr Live ani transmisji.

– Tumblr Live umożliwia udostępnianie własnych treści oraz wyświetlanie innych treści, nie tylko od użytkowników Tumblra.

– Transmisje na Tumblrze Live są moderowane przez TMG. W dowolnym momencie Tumblr lub TMG może zawiesić Twój dostęp do Tumblra Live, jeśli uznamy, że doszło do naruszenia obowiązujących zasad lub regulaminów.

– Nie wolno (a) kopiować, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, dokonywać inżynierii wstecznej (z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo), dekompilować, tłumaczyć, dezasemblować lub w inny sposób podejmować prób wyodrębnienia kodu źródłowego usług Tumblr Live; (b) sprzedawać, odsprzedawać, udzielać podlicencji, przekazywać lub dystrybuować usług Tumblr Live; (c) uzyskiwać dostępu do usług Tumblr Live w celu bezpośredniego lub pośredniego tworzenia lub dostarczania usług komercyjnych; ani (d) kopiować jakichkolwiek cech, funkcji, interfejsów lub grafik należących do usług Tumblr Live.

Na Tumblr Live możesz przekazywać innym prezenty, kupując kredyty Tumblr Live. Kredytami Tumblr Live można się posługiwać wyłącznie na Tumblr Live i w żadnych innych płatnych usługach. Zakup kredytów Tumblr Live jest ostateczny i nie można go przekazać innym użytkownikom ani otrzymać zwrotu. Kredyty Tumblr Live nie mają wartości pieniężnej i nie stanowią waluty ani przedmiotu własności. Kupując Kredyty Tumblr Live, otrzymujesz ograniczoną licencję na dostęp do dóbr cyfrowych (prezentów Tumblr Live) na Tumblr Live na zasadach określonych przez nas lub TMG. Korzystanie z Kredytów Tumblr Live podlega warunkom określonym w sekcjach dotyczących kredytów i cyfrowych prezentów w Warunkach świadczenia usług TMG. Potwierdzasz i zgadzasz się, że Tumblr nie ponosi wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności (z wyjątkiem odpowiedzialności związanej z zakupem kredytów Tumblr Live).

Kredyty Tumblr Live można wykorzystać do zakupu wirtualnych prezentów na Tumblr Live, a otrzymywanie wirtualnych prezentów podczas korzystania z Tumblr Live i możliwość ich wypłaty podlegają Warunkom świadczenia usług TMG. W celu rozwiązania wszelkich problemów związanych z otrzymaniem lub wypłatą prezentów zgadzasz się zwracać się wyłącznie do TMG.

Jeśli z jakiegoś powodu stracisz dostęp do Tumblr Live (np. usuniesz swoje konto na Tumblrze lub zawiesimy Twój dostęp do Tumblr Live), automatycznie stracisz dostęp do wszystkich zgromadzonych kredytów Tumblr Live oraz prezentów Tumblr Live bez prawa do zwrotu lub rekompensaty.

Obecnie nie można wyłączyć funkcji Tumblr Live, więc jeśli nie chcesz z niej korzystać, po prostu ją zignoruj.

13. Zrzeczenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji; usługi dostępne na zasadach “TAKIE, JAKIE SĄ”

Użytkownik uzyskuje dostęp i używa usług lub jakiejkolwiek zawartości na własne ryzyko. ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE USŁUGI SĄ UDOSTĘPNIANE NA ZASADACH “TAKIE, JAKIE SĄ” I “W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, W PEŁNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO, FIRMA TUMBLR WYKLUCZA WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. Firma Tumblr nie daje żadnych gwarancji ani rękojmi jakiegokolwiek rodzaju w stosunku do usług, a w tym wszelkich gwarancji lub rękojmi dotyczących tego, że używanie usług (a) będzie terminowe, nieprzerwane i bezbłędne lub będą one działać w połączeniu z jakimkolwiek innym sprzętem, oprogramowaniem, systemem lub danymi; (b) będzie zaspokajać wymagania lub oczekiwania użytkownika; (c) będzie wolne od błędów lub że wady zostaną skorygowane; (d) będzie wolne od wirusów lub innych szkodliwych składników lub (e) będzie całkowicie bezpieczne, lub że udostępniane nam informacje będą bezpieczne. Firma Tumblr również nie udziela żadnych gwarancji ani rękojmi jakiegokolwiek rodzaju w stosunku do zawartości; zawartość subskrybenta, w szczególności, jest udostępniana na wyłączną odpowiedzialność subskrybentów udostępniających tę zawartość. Żadna porada ani informacja, czy to ustna, czy też pisemna, uzyskana od firmy Tumblr lub za pośrednictwem usług nie będzie stanowić żadnej gwarancji, która nie została tutaj wyraźnie określona.

14. Ograniczenie czasu roszczeń i zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik wyraża zgodę, że wszelkie roszczenia, które mogły powstać w wyniku niniejszej umowy lub w związku z nią albo relacjami z firmą Tumblr, muszą zostać zgłoszone w ciągu roku od chwili powstania takiego roszczenia, w przeciwnym razie roszczenie to zostanie trwale zablokowane.

Ponadto użytkownik zwalnia, w najpełniejszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, firmę Tumblr i jej pracowników, agentów, konsultantów, dyrektorów, interesariuszy, wszelkie inne osoby lub jednostki, które bezpośrednio lub pośrednio kontrolują, są pod wspólną kontrolą lub są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez firmę Tumblr (“Podmioty stowarzyszone firmy Tumblr”), z odpowiedzialności, zobowiązań, roszczeń, żądań lub szkód (rzeczywistych i pośrednich) jakiegokolwiek rodzaju i natury, znanych i nieznanych (między innymi roszczeń z tytułu zaniedbania) powstałych w wyniku lub w związku z poniższymi:

Spory między użytkownikami, w tym między użytkownikiem a innymi użytkownikami.

Ogólnie działania stron trzecich (tj. osób lub jednostek, które nie są firmą Tumblr ani podmiotem stowarzyszonym firmy Tumblr), w tym witryn i usług stron trzecich.

Spory dotyczący używania lub działania wykonanego przy użyciu konta użytkownika przez niego lub stronę trzecią.

Roszczenia związane z nieautoryzowanym dostępem do jakiejkolwiek komunikacji odnoszącej się do konta użytkownika lub zawartości zapisanej na jego koncie lub związanej z nim, między innymi nieautoryzowanym przechwyceniem, użyciem lub zmianą takiej komunikacji lub zawartości użytkownika. Dla większej przejrzystości: obejmuje to wszelkie i wszystkie roszczenia związane z bezpieczeństwem poświadczeń do konta użytkownika.

Roszczenia związane z jakimikolwiek spotkaniami twarzą w twarz w jakikolwiek sposób powiązanymi z firmą Tumblr na jakichkolwiek imprezach (“zlotach“), a w tym roszczenia związane z działaniami lub ich brakiem jakiegokolwiek subskrybenta lub strony trzeciej, która organizowała, była obecna lub w jakikolwiek inny sposób zaangażowana w zloty. O ile nie zostało to wyraźnie określone na piśmie, firma Tumblr nie sponsoruje, nie nadzoruje ani w jakikolwiek inny sposób nie kontroluje zlotów.

Jeśli użytkownik mieszka w Kalifornii, zrzeka się § 1542 kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego, który mówi: “Ogólne zwolnienie nie obejmuje roszczeń, o których wierzyciel nie wie lub podejrzewa, że istnieją na jego rzecz w chwili wykonywania zwolnienia, które, gdyby były mu znane, musiałyby w istotny sposób wpłynąć na jego rozliczenie z dłużnikiem”.

15. Ograniczenie odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ MAJĄCE ZASTOSOWANIE PRAWO FIRMA TUMBLR I PODMIOTY STOWARZYSZONE FIRMY TUMBLR NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA: (A) WSZELKIE SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, RETORSYJNE LUB WTÓRNE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU; (B) UTRATĘ: ZYSKÓW, PRZYCHODÓW, DANYCH, MOŻLIWOŚCI UŻYCIA, WARTOŚCI FIRMY LUB INNYCH STRAT NIEMATERIALNYCH; (C) SZKODY ZWIĄZANE Z DOSTĘPEM UŻYTKOWNIKA, UŻYWANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ UZYSKANIA DOSTĘPU LUB UŻYWANIA USŁUG; (D) SZKODY ZWIĄZANE Z JAKIMKOLWIEK ZACHOWANIEM LUB ZAWARTOŚCIĄ JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ LUB SUBSKRYBENTA UŻYWAJĄCEGO USŁUG, MIĘDZY INNYMI ZNIESŁAWIAJĄCYCH, OBRAŹLIWYCH LUB NIELEGALNYCH ZACHOWAŃ LUB ZAWARTOŚCI LUB (E) SZKODY W JAKIEJKOLWIEK POSTACI ZWIĄZANE Z JAKĄKOLWIEK ZAWARTOŚCIĄ. TO OGRANICZENIE MA ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH ROSZCZEŃ, CZY TO OPARTYCH NA GWARANCJI, KONTRAKCIE, CZYNIE NIEDOZWOLONYM LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWNEJ, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY FIRMA TUMBLR ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, CZY TEŻ NIE, A PONADTO, JEŚLI STWIERDZONO, ŻE OKREŚLONY TUTAJ ŚRODEK ZARADCZY NIE SPEŁNIŁ SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ MAJĄCE ZASTOSOWANIE PRAWO CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY TUMBLR I PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH FIRMY TUMBLR Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ W RAMACH NINIEJSZEJ UMOWY, A W TYM ZA JAKIEKOLWIEK DOMNIEMANE GWARANCJE, JEST OGRANICZONA DO WIĘKSZEJ Z KWOT: STU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (100,00 USD) LUB KWOTY ZAPŁACONEJ NAM ZA UŻYWANIE ODPOWIEDNICH USŁUG.

16. Wykluczenia z gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

Niektóre jurysdykcje mogą nie zezwalać na wykluczenie pewnych gwarancji lub wykluczenie/ograniczenie odpowiedzialności określone w punktach 13 i 15, więc powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

17. Wypowiedzenie

Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę w dowolnej chwili, powiadamiając drugą stronę. Firma Tumblr może zakończyć lub zawiesić dostęp użytkownika lub możliwość używania którejkolwiek lub wszystkich usług natychmiast, bez wcześniejszego powiadomienia lub odpowiedzialności, z jakiejkolwiek przyczyny lub bez niej, między innymi w razie naruszenia jakichkolwiek warunków lub zasad niniejszej umowy. W szczególności firma Tumblr może natychmiast wypowiedzieć lub zawiesić konta, które zostaną oznaczone za wielokrotne naruszenia praw autorskich.

Po wypowiedzeniu dostępu do usługi lub możliwości jej używania, a w tym zawieszeniu konta użytkownika w usłudze, prawo użytkownika do używania lub dostępu do tej usługi i wszelkiej zawartości natychmiast wygasa. Wszystkie postanowienia niniejszej umowy, które ze swojej natury powinny pozostać w mocy, pozostaną, w tym postanowienia dotyczące prawa własności, zrzeczenia się odpowiedzialności z tytułu gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności. Wypowiedzenie użytkownikowi dostępu do usług i ich używania nie zwalnia go z żadnych zobowiązań wynikających z lub powstałych przed takim wypowiedzeniem ani nie ograniczy żadnych zobowiązań, które w przeciwnym razie może mieć w stosunku do firmy Tumblr lub jakiejkolwiek strony trzeciej, oraz nie zwalnia go z praw, jeśli jest użytkownikiem z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co zostało opisane w Polityce prywatności.

18. Wybór prawa i właściwości terytorialnej

Użytkownik i firma Tumblr uzgadniają, że wszelkie roszczenia lub kontrowersje co do prawa lub majątku, które powstają w związku z niniejszą umową lub usługami, będą rozstrzygać zgodnie z niniejszym punktem lub w inny sposób uzgodniony między nimi na piśmie. Przed zwróceniem się w stronę formalnego rozstrzygnięcia sporu zdecydowanie zachęcamy do kontaktu z nami, aby poszukać rozwiązania.

Prawo i forum do sporów prawnych:

Niniejsza umowa będzie we wszystkich kwestiach podlegać prawu stanu Nowy Jork, na ile ma ono zastosowanie do umów zawartych i realizowanych w całości w Nowym Jorku przez mieszkańców Nowego Jorku bez względu na konflikt przepisów prawa. Użytkownik zgadza się na to, że wszelkie roszczenia lub spory, które może mieć w stosunku do firmy Tumblr, muszą zostać rozstrzygnięte przez sąd stanowy lub federalny z siedzibą w hrabstwie Nowy Jork, chyba że zostanie to uzgodnione inaczej przez strony. Zgadza się podporządkować osobistej jurysdykcji sądów z siedzibą w hrabstwie Nowy Jork w celu przeprowadzenia procesu dla wszystkich takich roszczeń lub sporów.

Jeśli (a) reprezentuje agencję lub organ rządu federalnego, stanowego lub lokalnego Stanów Zjednoczonych, (b) używa usług w ramach swoich oficjalnych uprawnień oraz (c) ze względów prawnych nie może zaakceptować klauzul w tym punkcie, wówczas ten punkt nie ma zastosowania do takiego użytkownika. W przypadku takich jednostek niniejsza umowa i wszelkie powiązane działania będą podlegać prawu Stanów Zjednoczonych Ameryki bez względu na konflikt przepisów prawnych oraz, w razie braku prawa federalnego i w zakresie dopuszczalnym w ramach prawa federalnego, prawu stanu Nowy Jork z wykluczeniem możliwości wyboru prawa.

19. Inne postanowienia

Niniejsza umowa, modyfikowana od czasu do czasu, stanowi całość umowy między użytkownikiem i firmą Tumblr dotyczącej niniejszego przedmiotu. Niniejsza umowa zastępuje wszystkie wcześniejsze porozumienia lub umowy, pisemne lub ustne, dotyczące niniejszego przedmiotu oraz stanowi całą i wyłączną umowę między stronami. Niedopełnienie przez którąkolwiek ze stron, w jakikolwiek sposób, jakichkolwiek praw określonych tutaj nie będzie uważane za rezygnację z jakichkolwiek dalszych przedstawionych tu praw. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej umowy okaże się niemożliwe do wykonania lub nieważne, to postanowienie zostanie ograniczone lub wyeliminowane w minimalnym koniecznym zakresie, a niniejsza umowa pozostanie nadal wykonalna w pełnym zakresie i z pełnymi skutkami. Niniejszej umowy nie można przenieść, przekazać ani sublicencjonować, chyba że za wcześniejszą pisemną zgodą firmy Tumblr. Firma Tumblr może w każdej chwili scedować tę umowę w całości lub części bez zgody użytkownika. W rezultacie niniejszej umowy nie zostanie utworzona żadna agencja, spółka, wspólna administracja, wspólne przedsięwzięcie ani miejsca pracy oraz użytkownik nie ma żadnych uprawnień do angażowania firmy Tumblr w jakikolwiek sposób. Wszelkie powiadomienia firmy Tumblr, które są wymagane lub dopuszczane przez niniejszą umowę, powinny być przesłane na piśmie i powinny być uważane za skuteczne od chwili odbioru w przypadku dostarczenia przez znaną w kraju całodobową firmę kurierską lub wysłania listem priorytetowym, listem poleconym z uiszczoną opłatą pocztową do firmy

20. Specjalne postanowienia dla użytkowników poza Stanami Zjednoczonymi

Firma Tumblr udostępnia globalne produkty i usługi oraz umożliwia globalnej społeczności osób udostępnianie i śledzenie ulubionych tematów. Serwery i operacje firmy Tumblr są jednak zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych, a zasady i procedury firmy Tumblr są oparte na prawie Stanów Zjednoczonych. Następujące postanowienia mają zastosowanie szczególnie do subskrybentów znajdujących poza Stanami Zjednoczonymi: (1) Użytkownik potwierdza, że będziemy przesyłać, przechowywać i przetwarzać jego informacje, a w tym, między innymi, zawartość subskrybenta i wszelkie dane osobowe, w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach w celu udostępnienia użytkownikowi usług i realizacji umowy oraz (2) jeśli używa usług z kraju objętego embargiem przez Stany Zjednoczone lub znajduje się na liście Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych osób oznaczonych, zgadza się nie angażować w transakcje finansowe ani nie prowadzić jakiejkolwiek działalności komercyjnej przy użyciu lub za pośrednictwem usług (na przykład kupując szablony Premium).

Przesłanie powiadomienia o naruszeniu

21. Polityka praw autorskich DMCA

Firma Tumblr zastosowała następujące zasady dotyczące naruszeń praw autorskich w usługach zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act (“DMCA“). Adres wyznaczonego agenta firmy Tumblr dla powiadomień o prawach autorskich (“wyznaczony agent“) jest podany poniżej. Użytkownik może przesłać powiadomienie w ramach DMCA przy użyciu naszego formularza powiadomienia o prawie autorskim.

Zgłaszanie naruszeń praw autorskich:

Jeśli użytkownik uważa, że zawartość znajdująca się w usługach lub dostępna w nich albo za ich pośrednictwem narusza prawa autorskie, powinien wysłać powiadomienie o naruszeniu praw autorskich zawierające następujące informacje do wyznaczonego agenta na poniższy adres:

Określenie prac lub materiałów, które zostały naruszone.

Identyfikacja materiału, który jest uważany za podlegający naruszeniu, wraz z wystarczająco szczegółowymi informacjami, aby firma Tumblr mogła go odnaleźć i zweryfikować jego istnienie.

Informacje kontaktowe strony powiadamiającej (“Strona powiadamiająca”), a w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.

Oświadczenie, że strona powiadamiająca w dobrej wierze informuje, że materiał nie ma autoryzacji właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawa.

Oświadczenie pod rygorem kary za krzywoprzysięstwo, że informacje podane w powiadomieniu są dokładne i że strona powiadamiająca ma uprawnienia do zgłoszenia skargi w imieniu właściciela praw autorskich.

Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich, które zostały rzekomo naruszone.

Należy też pamiętać, że informacje podane w powiadomieniu o naruszeniu praw autorskich mogą zostać przekazane subskrybentowi, który opublikował zawartość rzekomo naruszającą prawo. Po usunięciu materiału zgodnie z prawidłowym powiadomieniem DMCA firma Tumblr natychmiast powiadomi subskrybenta odpowiedzialnego za rzekomo naruszający materiał, że materiał został usunięty lub dostęp do niego został wyłączony. Firma Tumblr wyłączy, w odpowiednich okolicznościach, konta subskrybentów, którzy wielokrotnie naruszają prawo autorskie, i zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do usunięcia każdego subskrybenta za rzeczywiste lub oczywiste naruszenie prawa autorskiego.

Przesyłanie kontrzawiadomienia DMCA:

Jeśli użytkownik uważa, że jest niewłaściwym obiektem powiadomienia DMCA, może wypełnić kontrzawiadomienie do firmy Tumblr, podając wyznaczonemu agentowi następujące informacje na poniższy adres:

Określone adresy URL materiałów, które firma Tumblr usunęła lub do których firma Tumblr wyłączyła dostęp.

Swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.

Oświadczenie, że zgadza się poddać jurysdykcji federalnego sądu okręgowego dla okręgu sądowego, w którym znajduje się jego adres (lub federalnego sądu okręgowego znajdującego się w hrabstwie Nowy Jork, jeśli adres użytkownika znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi), oraz że zaakceptuje obsługę procesu przez osobę, która przekazała oryginalne powiadomienie DMCA lub agenta takiej osoby.

Poniższe oświadczenie: “Przysięgam, pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że w dobrej wierze sądzę, że materiał został usunięty lub wyłączony w wyniku pomyłki lub niewłaściwej identyfikacji materiału do usunięcia lub wyłączenia”.

Podpis użytkownika.

Po otrzymaniu prawidłowego kontrzawiadomienia firma Tumblr przekaże je stronie powiadamiającej, która przesłała oryginalne powiadomienie DMCA. Pierwotna strona powiadamiająca (lub posiadacz praw autorskich, którego reprezentuje) będzie następnie miała dziesięć (10) dni na powiadomienie nas, że zostały podjęte działania prawne związane z rzekomo naruszającym prawo materiałem. Jeśli firma Tumblr nie otrzyma żadnego takiego powiadomienia w ciągu dziesięciu (10) dni, może przywrócić materiał w usługach.

Wyznaczony agent

Formularz powiadomienia o prawie autorskim: https://www.tumblr.com/dmca

22. Ujawnienie materiału Open Source

Yorum yapın